Tere tulemast Sweconi rendilehele

 

MASINA RENDI ÜLDTINGIMUSED

1. Mõisted
1.1. Rendileandja – AS Swecon;
1.2. Rentnik - isik, kellega Rendileandja on sõlminud Lepingu;
1.3. Pool - Rendileandja või Rentnik;
1.4. Leping - Poolte vahel sõlmitud Masinate rendileping, milles on fikseeritud rendile antavad masin, renditasu ning muud erikokkulepped.
1.5. Masin - Lepingu alusel renditav Masin, mille täpne nimetus loetelu on fikseeritud Lepingus
1.6. Üldtingimused – Rendileandja Masina rendi üldtingimused, mis sisalduvad käesolevas dokumendis, on kohaldatavad Rendileandja poolt sõlmitavatele kõigile masina rendi- ja üürilepingutele ulatuses, milles Pooled ei lepi muus rendisuhet kajastavas dokumendis, sh Lepingus või Kliendilepingus, kokku teisiti, ning on Lepingu lahutamatuks lisaks.
1.7. Objekt - renditud Masina kasutamise aadress.

2. Rentniku kinnitused

2.1. Lepingu sõlmimisega annab Rentnik Rendileandjale alljärgnevad kinnitused:
2.1.1. Rentnikul ja tema nimel tegutseval isikul on kõik õigused Masina osas Lepingu sõlmimiseks, Rentnikule ei ole teada ühtegi asjaolu, mis võiksid takistada või teha võimatuks Rentniku poolt Lepingust Rentnikule tulenevate kõigi kohustuste nõuetekohase täitmise;
2.1.2. Rentnik on tutvunud ja Rendileandja on Rentnikku piisavalt informeerinud ja instrueerinud alljärgnevast: renditavate masinate omadused, rendihinnakiri, tehniline seisund, masinate kasutamist puudutavad juhendid ja eeskirjad, sh ohutusnõuded, Rentnik on saanud Rendileandjalt ammendavad vastused kõigile masinate kasutamist ja omadusi puudutavatele küsimustele;
2.1.3. Rentnik omab kõiki vajalikke ning nõutavaid oskusi ning muid vajalikke eeldusi tema poolt renditavate masinate nõuetekohaseks kasutamiseks;

3. Lepingu sõlmimine ja tähtaeg

3.1. Leping loetakse sõlmituks arvates Poolte vahel kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis sellekohase kokkuleppe saavutamise ajahetkest, kui poolte kokkuleppest või Üldtingimuste teistest sätetest ei tulene teisiti.
3.2. Rendisuhe algab Masina Rendileandja esindusest Rentnikule väljastamise ajahetkest ning lõpeb masina nõuetekohasel tagastamisel Rendileandja esindusse (edaspidi: „Rendiperiood”). Füüsilisest isikust Rentnikel on Rendiperioodi maksimaalseks pikkuseks 30 päeva, kui ei ole kokku lepitud teisiti.
3.3. Kui ei ole muud kokkulepet, arvestatakse Rendiperioodi pikkust päevades (edaspidi: „Rendipäev”). Esimeseks Rendipäevaks on masina Rendileandja esindusest Rentnikule üleandmise päev. Rendiperioodi kehtivuse viimaseks päevaks on masina nõuetekohase tagastamise päev. Kui Masin tagastatakse Rendileandja esindusse enne kella 09.00, on Rendiperioodi kehtivuse viimaseks päevaks tagastamise päevale eelnenud kalendripäev.

4. Masina üleandmine ja tagastamine

4.1. Masin koos kasutusjuhendiga antakse Rentniku kasutusse üle Lepingu sõlmimisel või muu sellekohase kirjaliku aktiga Rendileandja esinduses. Masin koos kasutusjuhendiga tuleb tagastada Rendileandja samasse esindusse, kust see anti Rentniku valdusesse. Rentnik võib Masina tagastada Rendileandja esindusse vabalt valitud päeval, kuid Masin tuleb tagastada hiljemalt Lepingu kehtivuse viimasele päevale järgneva kalendripäeva kella 9-ks. Masina väljastamine ja tagastamine on võimalik üksnes Rendileandja ettevõtte tavalistel lahtiolekuaegadel, millega Rentnikul on võimalik tutvuda Rendileandja interneti koduleheküljel www.swecon.ee. Masina tagastamisega viivitamisel Lepingu lõppemisel on Rentnik kohustatud tasuma Rendileandjale renditasu 3- (kolme) kordses ulatuses viivitatud perioodi eest.
4.2. Masina vastuvõtmisel on Rentnik kohustatud koheselt kontrollima Masina tehnilist seisundit  ning teatama Rendileandjale viivitamatult, kuid mitte hiljem kui kahe (2) päeva jooksul kõigist temale teatavaks saanud puudustest ning pretensioonidest seoses Masinaga.
4.3. Masin peab tagastamisel olema samas tehnilises seisundis, milles Rentnik selle sai, arvesse võttes normaalset kulumist. Juhul, kui sisepõlemismootoriga Masin antakse Rentniku kasutusse täidetud kütusemahutiga, siis nimetatud Masina tagastamisel Rendileandjale peab kütusemahuti olema täidetud.
4.4. Masin tagastatakse sellekohase kirjaliku märke tegemisega Lepingule või eraldi Masina  tagastamise akti alusel, millele kirjutavad alla Poolte esindajad. Lepingu lõppemisel tuleb Masin sõltumata lepingu lõppemise või ülesütlemise alusest tagastada hiljemalt Rendilepingu lõppemise päevale järgneva kalendripäeva kella 09.00-ks.
4.5. Masin loetakse kaotsiläinuks, kui Masinat ei ole tagastatud Rendileandjale 10 (kümne) päeva jooksul arvates Rendilepingu lõppemisest.
4.6. Kui Rentnik ei tagasta Masinat Lepingu lõppemisel tähtaegselt, on Rendileandjal õigus rakendada abinõusid, sh omaabi Masina enda otsesesse valdusse võtmiseks.
4.7. Kui Rentnik ei tagasta Masinat Rendilepingu lõppemisel tähtaegselt Rendileandja esindusse , kus toimus Masin üleandmine ning Rendileandja toimetab masina Rentniku valdusest enda esindusse omaabina, siis on Rentnik kohustatud hüvitama Rendileandjale kõik Masina otsimise ja Rendileandja esindusse tagasi toimetamise kulud. Kui Rentnik tagastab Masina Rendileandja teise esindusse, mitte sellesse, kus toimus Masina üleandmine Rendilepingu sõlmimisel, siis on Rentnik kohustatud hüvitama Rendileandjale Masina transpordikulud esindusest, kuhu ta  Masin tagastas, esindusse, kus ta Masina vastu võttis.
4.8. Kui Rendileandja tuvastab Masina tagastamisel või selle järgselt Masina  kasutuskõlbmatuks muutumise või Masina väärtuse olulise vähenemise asjaolu tagajärjel, mille eest on vastutav Rentnik, on Rendileandjal õigus omal valikul kas keelduda Masina vastuvõtmisest ja nõuda Rentnikult hüvitist summas, mis vastab uue Masina uushanke hinnale või võtta Masin vastu ning nõuda Rentnikult Masina parandamise ja remondiga kaasnevate kõigi kulude hüvitamist.

5. Renditasu ja tagatisraha

5.1. Rendileandja annab Lepinguga kokkulepitud Masina Rentnikule rendile Masina üleandmise ajahetkel kehtiva rendihinnakirja alusel. Hinnakirjas märgitud hindadele lisandub käibemaks. Renditasu sisaldab tasu üksnes Masina kasutamise eest. Renditasu ei sisalda muuhulgas tasu Masinate transpordi, puhastamise, Masinate peale- või mahalaadimise eest, Masinates kasutatava kütuse, määrdeainete jm tavapärase kasutamisega seotud kulutusi. Eelnimetatud teenuste eest tasutakse vastavalt Rendileandja või teenust osutava kolmanda isiku pool kehtestatud sellekohasele hinnakirjale.
5.2. Renditasu kuulub tasumisele Rendileandja poolt väljastatava sellekohase arve (sh ettemaksuarve) alusel. Juriidilisest isikust Rentnikele väljastatakse rendiarved Rendiperioodi jooksul 2 (kaks) korda kalendrikuus, reeglina 15-ndal ja 30-ndal kalendripäeval. Füüsilisest isikust Rentnikule väljastatakse rendiarve masina tagastamisel või Rendilepingu lõppemisel.
5.3. Renditasu makstakse rendiarvete alusel Lepingus või Kliendilepingus fikseeritud viisil ja tähtajaks. Füüsilisest isikust Rentnikud on kohustatud teistsuguse kokkuleppe puudumisel tasuma renditasu hiljemalt Masina tagastamisel. Renditasu ja muud Lepingu alusel tasumisele
kuuluvad maksed loetakse Rentniku poolt tasutuks arvates hetkest, mil tasutav summa on laekunud Rendileandja arveldusarvele või tasutud sularahas Rendileandja esindusse.
5.4. Rendileandjal on õigus nõuda Rentnikult nii enne Masina Rentniku kasutusse andmist kui ka Rendiperioodi jooksul tagatisraha tasumist. Tagatisraha suuruse määrab Rendileandja, kuid see ei või ületada Rentnikule rendile antava Masina uushanke hinda.
5.5. Rendileandja ei ole kohustatud hoiustama Rentniku poolt tasutavat tagatisraha eraldi kontol ega tasuma nimetatud tagatisrahalt Rentnikule intressi.
5.6. Rentnikul on õigus nõuda Rendileandjalt tagatisraha tagastamist hiljemalt ühe nädala möödumisel pärast Masina tagastamist, mille rendile või üleandmise eelduseks oli tagatisraha maksmine. Rendileandjal on õigus keelduda Tagatisraha tagastamist, kuni Rentnik on tasunud Rendileandja poolt Rentnikule väljastatud arve, sõltumata arvel märgitud maksetähtpäeva saabumisest.
5.7. Rendileandjal on õigus tasaarvestada ning vähendada tagastamisele kuuluvat konkreetse Masina rendileandmisega seoses tasutud tagatisraha summa ulatuses, milles Rendileandjal on Rentniku vastu rahalisi nõudeid nii konkreetse Masina rendileandmisega seoses, kui ka teiste rendile antud Masinatega seoses.
5.8. Rentniku poolt mistahes makse tasumisega viivitamisel on Rentnik kohustatud maksma Rendileandjale viivist 0,25% tähtaegselt tasumata summalt iga viivitatud päeva eest, samuti hüvitama kogu kahju, sh õigusabi- ja inkassoteenuse kasutamisega seotud kulud, mida viivis ei kata.
5.9. Rentnik nõustub tema poolt avaldatud järgmiste isikuandmete: Rentniku ja Rentniku juhtorgani liikmete nimi, Rentniku registri- või isiku kood, maksehäire tekkimise ja lõppemise kuupäev ning summa, edastamisega AS-ile Krediidiinfo ning lubab loetletud andmete töötlemist krediidiotsuste langetamise eesmärgil AS-i Krediidiinfo hallatavas maksehäirete registris. AS-ile Krediidiinfo kliendi andmete edastamise õigus tekib, kui kliendil on täitmata käesolevast lepingust tulenev rahaline kohustus. Kliendi andmete AS-i Krediidiinfo poolt töötlemise tingimustest edastamise alustest ja ulatusest saate lähemat teavet veebilehelt www.krediidiinfo.ee.
5.10. Rentnik nõustub sellega, et Rentniku poolt Lepingu rikkumise korral on Rendileandjal õigus Lepingu sõlmimise ja täitmise käigus Rendileandjale teatavaks saanud Rentniku ja Rentniku juhtorganite liikmete isikuandmeid (ees- ja perekonnanimi, isikukood, elukoht, Rentniku foto, isikuttõendava dokumendi koopia, andmed Lepingulise kohustuse mittetäitmise, sealhulgas võlgnevuse suuruse kohta) edastada kolmandatele isikutele (inkassofirmad, õigusnõustajad, advokaadibürood, SA Kadunud poolt hallatav internetiportaal www.kadunud.ee) võlgnevuse sissenõudmise, renditud masinate tagastamise ning Rentnikuga seotud krediidivõimelisuse hindamise eesmärgil.

6. Poolte kohustused

6.1. Rentnik on kohustatud:
6.1.1. kasutama renditud Masinat heaperemehelikult ning üksnes vastavuses Masina kasutusotstarbe- ja juhendiga.
6.1.2. järgima Masina kasutamisel kõiki Rendileandja poolt temale teatavaks tehtud juhiseid ning eeskirju, sh Masina kasutus- ja ohutuseeskirju, tagama nimetatud juhiste ja eeskirjade tutvustamise oma töötajatele ning teostama järelevalvet Masinat vahetult kasutavate Rentniku töötajate tegevuse üle. Rentnik kohustub tagama, et Masinat, mis on T-kategooria mootorsõiduk ja mille opereerimiseks on nõutav mootorsõiduki juhtimisõigus, pääseb kasutama üksnes selline isik, kellel on vastava kategooria mootorsõiduki juhtimisõigus ning liikurmasina juhi kutsetunnistus. Mistahes ebaselguse või küsimuse tekkimisel on Rentnik kohustatud võtma aga Rendileandjaga viivitamatult ühendust;
6.1.3. järgima masina kasutamisel kõiki ohutuseeskirju, sh tagama masinaga töötavate Rentniku töötajate poolt nõuetekohaste kaitsevahendite (sh kaitseriietus) kasutamise, samuti tagama Objektil, kus Masinat kasutatakse, kõigi ohutusnõuete täpse järgimise.
6.1.4. Mitte muutma, modifitseerima ega parandama omal algatusel Masinat.
6.1.5. teatama Rendileandjale ja kindlustusandjale koheselt Masina mistahes kahjustumisest, funktsioonide osalisest või täielikust kahjustumisest või hävimisest, samuti Masina kaotsiminekust ning rakendama omal kulul abinõusid kahju suurenemise vältimiseks.
6.1.6. mitte andma ilma Rendileandja eelneva sellekohase kirjaliku nõusolekuta Masinat kolmandate isikute valdusesse ega kasutusse. Kolmandaks isikuks ei loeta Rentniku valduse teenijaid, sh töötajaid, keda Rendileandja kasutab püsivalt oma majandus- ja kutsetegevuses.
6.1.7. tagama omal kulul Masina tavapärase korrashoiu, eelkõige kõrvaldama puudused, mida
saab kõrvaldada masina hariliku säilitamise hulka kuuluva koristamise või parandamisega.
6.1.8. teatama Rendileandjale koheselt Masina asukohaks oleva Objekti muutumisest. Masina väljaviimine Eesti Vabariigi territooriumilt ilma Rendileandja eraldi sellekohase kirjaliku nõusolekuta ei ole lubatud.
6.1.9. tasuma õigeaegselt Masina kasutamise eest kokkulepitud renditasu ning Rendileandja poolt osutatavate või vahendatavate täiendavate teenuste eest.
6.1.10. tagastama Rendiperioodi lõppedes Masina Rendileandjale Lepingus fikseeritud tingimustel ja korras.
6.2. Rendileandja on kohustatud:
6.2.1. Tagama Masina koos kasutusjuhendiga üleandmise Rentnikule kokkulepitud ajal ja kohas, samuti Masina vastavuse Lepinguga kokkulepitud tingimustele.
6.2.2. tegema masinale remonti, mida ei hõlma Üldtingimuste p 6.1.7. Kui masina remondivajadus on tingitud Masina mittenõuetekohasest kasutamisest Rentniku poolt, on Rendileandjal õigus nõuda Rentnikult remondiga seotud kõigi kulutuste hüvitamist.
6.2.3. tagama renditavale Masinale kehtiva kindlustuskaitse olemasolu.

7. Vastutus

7.1. Pooled vastutavad Lepingu rikkumisega teisele Poolele tekitatud kogu kahju eest, mida ei kata tasutud viivis või leppetrahv või kindlustushüvitis, kui Lepingust ja selle lisadest ei tulene teisiti.
7.2. Rentnik vastutab Rendiperioodi aja jooksul Masina kadumise, hävimise ja kahjustumise eest, sh Masina rikete eest, välja arvatud rikked, mis on tingitud Masina normaalsest kulumisest või Rendileandja poolt temal lasuva remondikohustuse nõuetekohasest täitmata jätmisest.
7.3. Masinat kaotsimineku ja hävimise korral loetakse Rendileandja kahjuks sama Masina uushanke hind, kahjustumise korral aga Masina kordategemiseks vajalike tööde kohalik keskmine turuhind
7.4. Rendileandja ei vastuta Rentniku poolt Masina kasutamise käigus Rentnikule või kolmandale isikule tekitatud kahju eest.
7.5. Rendileandja vastutus Masina katkimineku korral Rendiperioodi jooksul piirdub üksnes Masina väljavahetamise, selle võimatusel aga Masina remondikohustusega mõistliku aja jooksul arvates sellekohase teate kättesaamisest ning Rentniku poolt Masina Rendileandjale tagastamisest. Rendileandja ei vastuta Masina funktsioonide osalise või täieliku lakkamise korral Rendiperioodi jooksul Rentnikule sellega seoses tekitatud mistahes kahju eest, sh Rentniku poolt planeeritud tööde edasilükkumisest või viivitusest tuleneva võimaliku kahju eest.
7.6. Rentnikule üle antud kasutusjuhendi hävimise või kaotsimineku korral kohustub Rentnik hüvitama Rendileandjale uue kasutusjuhendi ostmise või trükkimise kulud.
7.7. Masina juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko, samuti Masina valdamisega seotud suurema ohu allika poolt tekitatud kahju hüvitamise kohustus läheb Rentnikule üle arvates Masina üleandmisest Rentnikule.

8. Lepingu lõppemine ja lõpetamine

8.1. Leping lõpeb Masina tagastamisel, samuti ülesütlemisel Lepingu dokumentides, sh käesolevates Üldtingimustes fikseeritud alustel.
8.2. Rendileandjal on õigus Leping erakorraliselt üles öelda, teatades sellest Rentnikule kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vähemalt 3 (kolm) kalendripäeva ette, kui:
8.2.1. Rentnik ei ole tasunud Lepingu järgset mistahes makset 10 (kümne) kalendripäeva jooksul arvates tasu maksmise kohustuse tekkimisest;
8.2.2. Rentniku tegevuse või tegevusetuse tulemusena halveneb Masina seisund või tekib oht Masina kaotsiminekuks, rikkumiseks või kasutamiskõlbmatuks muutumiseks;
8.2.3. Rentnik annab Masina kolmandale isikule allkasutusse ilma Rendileandja sellekohase eelneva kirjaliku nõusolekuta;
8.2.4. juriidilisest isikust Rentniku suhtes on algatatud likvideerimis- või pankrotimenetlus või füüsilisest isikust Rentniku suhtes on algatatud pankrotimenetlus.
8.2.5. Rentnik rikub mistahes muud temale Lepingust või seadusest tulenevat kohustust ning ei kõrvalda rikkumist mõistliku aja jooksul vaatamata Rendileandja sellekohasele kirjalikule meeldetuletusele.
8.3. Rentnikul on õigus Leping korraliselt üles öelda Masina tagastamisõigusega samadel põhimõtetel.

9. Muud tingimused

9.1. Pooltevahelised Lepinguga seotud teated peavad olema kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, kui Lepingust ei tulene teisiti.
9.2. Lepingu tingimusi võib muuta mõlema Poole kirjalikku taasesitamist võimaldaval kokkuleppel.
9.3. Lepingu täitmisest tulenevad Poolte vahelised vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlus Pärnu Maakohtu Haapsalu kohtumajas.
9.4. Rendisuhtele kohaldatakse Võlaõigusseaduse üürilepingu sätteid.